Skyddade lägenheter

Vi arbetar med personer som har behov av stöd och skydd. Vi har boendelösningar i egna lägenheter anpassade geografiskt efter vart personen kan bo. Vår målgrupp är personer och eventuella barn som varit utsatta för våld i nära relation eller levt i en hederskontext. Vi arbetar även med vittnesskydd.
Vår processkarta gällande boende kan se olika ut men vårt mål är att minska flyttar och omställningar.
exempel 1: 
Akut skyddslägenhet sedan flytt till en skyddad lägenhet som det går att ta över förstahandskontrakt efter placeringens avslut och genomförd planering.
exempel 2:
Planerad inflytt i en skyddslägenhet som går att ta över direkt efter avslutad placering efter man uppfyllt planeringen som upprättats.

Vad vi arbetar med:
Hos oss får utsatta skydd och stöd för att påbörja en bearbetning av sina upplevelser med professionell hjälp. Vi kan initialt erbjuda skydd och akut krisstöd. Vi är även behjälpliga i kontakten med myndigheter (t.ex. polis, socialtjänst och sjukvård).
Vi kan göra risk och skyddsbedömningar enligt Freda, PATRIARK och SARA.
Vi arbetar på uppdrag från socialtjänst med de behov som finns. Vår tanke är att familjer som är placerade ska kunna börja skola, barnomsorg, arbete eller liknande för att etablera sig på orten och inte behöva flytta mer än nödvändigt. 

Vi genomför efter uppdrag en risk- och sårbarhetsanalys enligt ISO 3000, där vi genomlyser offer, förövare och nätverk. Vi går igenom viktiga faktorer som på både kort och lång sikt kan påverka offret i negativ riktning men vi påvisar även möjliggörare för ett tryggt och säkert liv framöver. Denna analys får ni skriftligt och kan användas som ett underlag för framtida planering. 

Skyddat boende

Vi som arbetar inom tryggtboende har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar. Vi arbetar med hög säkerhetsnivå kombinerat med aktiva stödinsatser (krishantering och stöd, hjälp med myndighetskontakter mm). Vi kan även göra olika sorters farlighets- och riskbedömningar (Freda, SARA och PATRIARK).

Vi har omfattande erfarenhet av individ- och familjeomsorg. 

Vår verksamhet omfattar utöver skyddat boende även stödboende och öppenvårdsinsatser.

Skyddsplaceringar i lägenheter

 • Skyddade lägenheter, Dessa passar för t.ex. personer som inte kan bo i ett kollektivt boende, par
  eller personer med husdjur etc.
 • Dessa lägenheter kan även användas som utslussning från ett annat skyddat boende. Men det går även att placera direkt i dem.
 • Vi kopplar på individuellt anpassade stödinsatser med hjälp av kontaktpersoner som har lång
  erfarenhet inom våld i nära relation och hedersförtryck. Vi har även kontaktperson som kan arbeta
  med kriminella skyddsplaceringar (ex gängkriminalitet).
 • Lägenheterna är utrustade och anpassade för såväl singel- som familjehushåll och finns på ett
  flertal orter, främst inom Västra Götaland, Halland, Skåne och Stockholm