”En medlem av min familj har inte status som självständig individ. Var och en är familjen, och den har högsta prioritet. Det betyder däremot inta att alla familjemedlemmar är värda lika mycket. Hierarkin är strikt; vi är alla rangordnade efter kön, ålder och civilstånd” 

Om att överleva (Ahmad Mahmoud, 2015)

Heder:

Heder är inte bara kopplat till en religion eller ett landsområde, utan heder är för oss ett mer komplext. I heder finns för oss begrepp som kulturella traditioner, familjestruktur, synsätt på flickor och kvinnors egna val vid till exempel giftermål, synsätt på homosexualitet, agerande kring frigörelse kontra kontroll. 

Hur vi arbetar:  Dels med rent skydd och har stort fokus på att förhindra att klienten blir röjd. Att behöva flytta runt skapar ofta ett onödigt lidande och mer trauma av olika uppbrott. Vi arbetar även med ett traditionellt psykosocialt arbete utifrån de behov en person i hedersproblematik har. Vi kan erbjuda samtal om olika livsområden och känslor under tiden klienten bor hos oss. Vi fångar upp kris, mående och ensamhet. Vi stöttar i den process som sorgen medför över att ha lämnat sin familj, sammanhang och bakgrund.

Vi arbetar även aktivt: Med att bygga ett nytt sammanhang och nya förutsättningar för hur livet skall bli efter en placering. Vi arbetar också med klientens rätt tills sorg och längtan. Vi tror inte på att ta bort saker utan att man behöver lära sig hur, vad och när man gör saker istället, för att undvika en känsla av utanförskap. Vi tror till exempel att det är av stor vikt att utbilda personen om tekniska tillhörigheter för att få förståelse och inte bara förbjuda att använda till exempel en mobil. Om vi tar man bort mobil och internet utan att förklara varför och utbilda personen i hur de använder olika tekniska tillhörigheter säkert så är risken större dels att personen använder i "smyg och på felsätt" och röjer sig, men även att klienten inte står ut. Vi arbetar därför med att försöka ha kvar ett så normaliserat liv som möjligt men på ett säkert och skyddat sätt. Vi arbetar med en utsluss med eget boende, sysselsättning, skolgång, fritid och vänskapsrelationer. 

Vi är utbildade i: PATRIARK och vi kan vid behov av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld göra denna riskbedömning. Under en längre placering kombinerar vi även detta med en fördjupad risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuerliga riskbedömningar.

Hur ser våldet ut?

• Psykiskt våld 

• Socialt våld 

• Sexuellt våld 

• Fysiskt våld 

• Symbolik(Magi)

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck.

Utgångspunkten för arbetet är regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck. Definitionen lyder: ”Hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. 
Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld och ibland dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas.” (Reg. skr. 2007/08:39 s 12-13)